1 write to transactionTimeoutString
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\ServiceBehaviorAttribute.cs (1)
256this.transactionTimeoutString = value;
1 reference to transactionTimeoutString
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\ServiceBehaviorAttribute.cs (1)
237get { return transactionTimeoutString; }