Base:
method
OnBodyToString
System.ServiceModel.Channels.DelegatingMessage.OnBodyToString(System.Xml.XmlDictionaryWriter)