3 references to AtomPub10ServiceDocumentFormatter
System.ServiceModel (3)
System\ServiceModel\Syndication\AtomPub10ServiceDocumentFormatter.cs (1)
803: base(documentToWrite)
System\ServiceModel\Syndication\ServiceDocument.cs (2)
87return new AtomPub10ServiceDocumentFormatter(this); 92new AtomPub10ServiceDocumentFormatter(this).WriteTo(writer);