1 write to sendAsynchronously
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\Dispatcher\ChannelDispatcher.cs (1)
327this.sendAsynchronously = value;
1 reference to sendAsynchronously
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\Dispatcher\ChannelDispatcher.cs (1)
322return this.sendAsynchronously;