1 write to SendAsynchronously
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\Description\DispatcherSynchronizationBehavior.cs (1)
51endpointDispatcher.ChannelDispatcher.SendAsynchronously = this.AsynchronousSendEnabled;
2 references to SendAsynchronously
System.ServiceModel (2)
System\ServiceModel\Dispatcher\ChannelHandler.cs (1)
114this.sendAsynchronously = channelDispatcher.SendAsynchronously;
System\ServiceModel\Dispatcher\ImmutableDispatchRuntime.cs (1)
97this.sendAsynchronously = dispatch.ChannelDispatcher.SendAsynchronously;