2 references to OnWriteTo
System.ServiceModel (2)
System\ServiceModel\Security\RequestSecurityTokenResponse.cs (2)
614this.OnWriteTo(binaryWriter); 625this.OnWriteTo(writer);