Base:
method
MoveToFirstAttribute
System.Xml.XPath.XPathNavigator.MoveToFirstAttribute()