1 reference to SetIsolationLevel
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\ServiceBehaviorAttribute.cs (1)
373SetIsolationLevel(channelDispatcher);