2 references to BinaryNegotiation
System.ServiceModel (2)
System\ServiceModel\Security\TlsnegoTokenAuthenticator.cs (1)
201return new BinaryNegotiation(tlsNegotiation.IncomingValueTypeUri, outgoingBlob);
System\ServiceModel\Security\WSTrust.cs (1)
885return new BinaryNegotiation(valueTypeUri, negotiationData);