1 write to SamlAssertionIdValueType
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\XD.cs (1)
1180this.SamlAssertionIdValueType = dictionary.CreateString(ServiceModelStringsVersion1.String178, 178);