2 references to WriteStartAddressHeader
System.ServiceModel (2)
System\ServiceModel\Channels\AddressHeader.cs (2)
170WriteStartAddressHeader(writer); 228parameter.WriteStartAddressHeader(writer);