Base:
method
OnWriteStartBody
System.ServiceModel.Channels.DelegatingMessage.OnWriteStartBody(System.Xml.XmlDictionaryWriter)
1 reference to OnWriteStartBody
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\Security\SecurityAppliedMessage.cs (1)
200OnWriteStartBody(writer);