2 writes to startBodyFragment
System.ServiceModel (2)
System\ServiceModel\Security\SecurityAppliedMessage.cs (2)
326this.startBodyFragment = null; 348this.startBodyFragment = new MemoryStream();
7 references to startBodyFragment
System.ServiceModel (7)
System\ServiceModel\Security\SecurityAppliedMessage.cs (7)
103if (this.startBodyFragment != null || this.fullBodyFragment != null) 194if (this.startBodyFragment != null) 196((IFragmentCapableXmlDictionaryWriter) writer).WriteFragment(this.startBodyFragment.GetBuffer(), 0, (int) this.startBodyFragment.Length); 321((IFragmentCapableXmlDictionaryWriter)fragmentingWriter).WriteFragment(this.startBodyFragment.GetBuffer(), 0, (int)this.startBodyFragment.Length); 354fragmentingWriter.StartFragment(this.startBodyFragment, false);