1 reference to CanKeyDoKeyExchange
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\Security\SecurityUtils.cs (1)
879canDoKeyExchange = CanKeyDoKeyExchange(certificate);