1 reference to WriteBodyToEncrypt
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\Security\WSSecurityOneDotZeroSendSecurityHeader.cs (1)
394message.WriteBodyToEncrypt(encryptedData, this.encryptingSymmetricAlgorithm);