Base:
method
WriteStartElement
System.Xml.XmlWriter.WriteStartElement(System.String, System.String, System.String)