Base:
method
MoveToNextAttribute
System.Xml.XPath.XPathNavigator.MoveToNextAttribute()