1 write to wsdlAddress
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\Description\ServiceMetadataExtension.cs (1)
1324this.wsdlAddress = wsdlAddress;
1 reference to wsdlAddress
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\Description\ServiceMetadataExtension.cs (1)
1333writer.WriteAttributeString("ref", wsdlAddress);