1 write to skipKeyInfoForEncryption
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\Security\SendSecurityHeader.cs (1)
452this.skipKeyInfoForEncryption = encryptionTokenSerialized && this.EncryptedKeyContainsReferenceList && (this.encryptingToken is WrappedKeySecurityToken) && this.signThenEncrypt;
2 references to skipKeyInfoForEncryption
System.ServiceModel (2)
System\ServiceModel\Security\SendSecurityHeader.cs (2)
454if (this.skipKeyInfoForEncryption) 483if (this.skipKeyInfoForEncryption)