2 writes to _securityToken
System.ServiceModel (2)
System\ServiceModel\Security\Tokens\ProviderBackedSecurityToken.cs (2)
72_securityToken = kerbTokenProvider.GetToken((new TimeoutHelper(_timeout)).RemainingTime(), _channelBinding); 76_securityToken = _tokenProvider.GetToken((new TimeoutHelper(_timeout)).RemainingTime());
13 references to _securityToken
System.ServiceModel (13)
System\ServiceModel\Security\Tokens\ProviderBackedSecurityToken.cs (13)
62if ( _securityToken == null ) 66if ( _securityToken == null ) 82if ( _securityToken == null ) 94if ( _securityToken == null ) 99return _securityToken; 107if ( _securityToken == null ) 112return _securityToken.Id; 120if ( _securityToken == null ) 125return _securityToken.SecurityKeys; 133if ( _securityToken == null ) 138return _securityToken.ValidFrom; 146if ( _securityToken == null ) 151return _securityToken.ValidTo;