4 references to SetBinaryNegotiation
System.ServiceModel (4)
System\ServiceModel\Security\SspiNegotiationTokenAuthenticator.cs (3)
296dummyRstr.SetBinaryNegotiation(outgoingBinaryNegotiation); 332negotiationRstr.SetBinaryNegotiation(outgoingBinaryNegotiation); 374rstr.SetBinaryNegotiation(outgoingBinaryNegotiation);
System\ServiceModel\Security\SspiNegotiationTokenProvider.cs (1)
172rstr.SetBinaryNegotiation(new BinaryNegotiation(NegotiationValueType, outgoingBlob));