Base:
method
MoveToFirstNamespace
System.Xml.XPath.XPathNavigator.MoveToFirstNamespace(System.Xml.XPath.XPathNamespaceScope)