Base:
method
OnWriteStartEnvelope
System.ServiceModel.Channels.Message.OnWriteStartEnvelope(System.Xml.XmlDictionaryWriter)