3 references to BodyId
System.ServiceModel (3)
System\ServiceModel\Security\WSSecurityOneDotZeroSendSecurityHeader.cs (3)
375this.signedInfo.AddReference(message.BodyId, hashStream.FlushHashAndGetValue()); 388this.signedInfo.AddReference(message.BodyId, hashStream.FlushHashAndGetValue()); 401this.signedInfo.AddReference(message.BodyId, hashStream.FlushHashAndGetValue());