2 writes to entropyToken
System.ServiceModel (2)
System\ServiceModel\Security\RequestSecurityToken.cs (2)
462this.entropyToken = (entropy != null) ? new NonceToken(entropy) : null; 469this.entropyToken = entropyToken;
1 reference to entropyToken
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\Security\RequestSecurityToken.cs (1)
455return this.entropyToken;