4 writes to singleton
System.ServiceModel (4)
System\ServiceModel\MostlySingletonList.cs (4)
47this.singleton = item; 53this.singleton = null; 100this.singleton = null; 125this.singleton = null;
3 references to singleton
System.ServiceModel (3)
System\ServiceModel\MostlySingletonList.cs (3)
27return this.singleton; 52this.list.Add(this.singleton); 79return this.count == 1 && Compare(this.singleton, item);