2 references to StartSynchronizing
System.ServiceModel (2)
System\ServiceModel\Channels\ReliableChannelBinder.cs (2)
502this.synchronizer.StartSynchronizing(); 837this.synchronizer.StartSynchronizing();