2 writes to isListeningOnHttps
System.ServiceModel (2)
System\ServiceModel\Description\ServiceMetadataExtension.cs (2)
536this.isListeningOnHttps = isListeningOnHttps; 551set { this.isListeningOnHttps = value; }
1 reference to isListeningOnHttps
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\Description\ServiceMetadataExtension.cs (1)
550get { return this.isListeningOnHttps; }