2 writes to establishSecurityContext
System.ServiceModel (2)
System\ServiceModel\FederatedMessageSecurityOverHttp.cs (2)
40establishSecurityContext = DefaultEstablishSecurityContext; 70this.establishSecurityContext = value;
2 references to establishSecurityContext
System.ServiceModel (2)
System\ServiceModel\FederatedMessageSecurityOverHttp.cs (2)
66return this.establishSecurityContext; 222if (this.establishSecurityContext)