1 instantiation of TaskMethodInvoker
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\Dispatcher\OperationInvokerBehavior.cs (1)
38dispatch.Invoker = new TaskMethodInvoker(description.TaskMethod, description.TaskTResult);
2 references to TaskMethodInvoker
System.ServiceModel (2)
System\ServiceModel\Dispatcher\DispatchOperationRuntime.cs (2)
123TaskMethodInvoker task = this.invoker as TaskMethodInvoker;