1 write to KeyData
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\Channels\CorrelationKey.cs (1)
39KeyData = keyData;