1 reference to SetHiddenSingleton
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\Description\ServiceDescription.cs (1)
279serviceBehavior.SetHiddenSingleton(implementation);