2 references to NamespaceUri
System.ServiceModel (2)
System\ServiceModel\Description\WsdlExporter.cs (1)
588MetadataStrings.AddressingMetadata.NamespaceUri);
System\ServiceModel\Description\WsdlImporter.cs (1)
1043|| attribute.NamespaceURI == MetadataStrings.AddressingMetadata.NamespaceUri)