Base:
method
OnWriteStartBody
System.ServiceModel.Channels.Message.OnWriteStartBody(System.Xml.XmlDictionaryWriter)