2 references to WriteContractTypeNames
System.ServiceModel.Discovery (2)
System\ServiceModel\Discovery\EndpointDiscoveryMetadata.cs (1)
424SerializationUtility.WriteContractTypeNames(discoveryVersion, this.contractTypeNames, writer);
System\ServiceModel\Discovery\FindCriteria.cs (1)
370SerializationUtility.WriteContractTypeNames(discoveryVersion, this.contractTypeNames, writer);