2 references to EnsureReplyTo
System.ServiceModel.Discovery (2)
System\ServiceModel\Discovery\DiscoveryClientDuplexChannel.cs (2)
37this.EnsureReplyTo(message); 43this.EnsureReplyTo(message);