1 write to synchronizer
System.ServiceModel.Activities (1)
System\ServiceModel\Activities\InternalSendMessage.cs (1)
2089this.synchronizer = synchronizer;