1 reference to TerminateAsync
System.ServiceModel.Activities (1)
System\ServiceModel\Activities\WorkflowUpdateableControlClient.cs (1)
337this.TerminateAsync(instanceId, reason, null);