1 write to ContentEncryptionAlgorithm
System.Security (1)
system\security\cryptography\cryptoapi.cs (1)
1406ContentEncryptionAlgorithm = new CRYPT_ALGORITHM_IDENTIFIER();
1 reference to ContentEncryptionAlgorithm
System.Security (1)
system\security\cryptography\pkcs\envelopedpkcs7.cs (1)
414encodeInfo.ContentEncryptionAlgorithm.pszObjId = this.ContentEncryptionAlgorithm.Oid.Value;