2 writes to hCryptProv
System.Security (2)
system\security\cryptography\cryptoapi.cs (1)
1299hCryptProv = IntPtr.Zero;
system\security\cryptography\pkcs\envelopedpkcs7.cs (1)
285ctrlDecryptPara.hCryptProv = cmsgDecryptParam.safeCryptProvHandle.DangerousGetHandle();