1 reference to TripleDESKeyWrapEncrypt
System.Security (1)
system\security\cryptography\xml\encryptedxml.cs (1)
834return SymmetricKeyWrap.TripleDESKeyWrapEncrypt(symmetricAlgorithm.Key, keyData);