4 writes to hCryptProv
System.Security (4)
system\security\cryptography\cryptoapi.cs (2)
1568hCryptProv = IntPtr.Zero; 1584hCryptProv = IntPtr.Zero;
system\security\cryptography\pkcs\pkcsutils.cs (2)
752cmsSignerEncodeInfo.hCryptProv = safeCryptProvHandle.DangerousGetHandle(); 791cmsSignerEncodeInfo.hCryptProv = safeCryptProvHandle.DangerousGetHandle();