Base:
method
MoveToAttribute
System.Xml.XmlReader.MoveToAttribute(System.Int32)
3 references to MoveToAttribute
System.Runtime.Serialization (3)
System\Runtime\Serialization\ExtensionDataReader.cs (3)
146MoveToAttribute(0); 157MoveToAttribute(attributeIndex + 1); 205MoveToAttribute(i);