2 writes to nsLength
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlC14NWriter.cs (2)
390xmlnsAttribute.nsLength = Encoding.UTF8.GetBytes(ns, 0, ns.Length, xmlnsBuffer, xmlnsOffset); 429xmlnsAttribute.nsLength = nsLength;
5 references to nsLength
System.Runtime.Serialization (5)
System\Xml\XmlC14NWriter.cs (5)
299if (Equals(xmlnsBuffer, xmlnsAttributes[i].nsOffset, xmlnsAttributes[i].nsLength, xmlnsBuffer, xmlnsAttributes[j].nsOffset, xmlnsAttributes[j].nsLength)) 391xmlnsOffset += xmlnsAttribute.nsLength; 696writer.WriteXmlnsAttribute(xmlnsBuffer, xmlnsAttribute.prefixOffset, xmlnsAttribute.prefixLength, xmlnsBuffer, xmlnsAttribute.nsOffset, xmlnsAttribute.nsLength); 827nsLength = xmlnsAttributes[j].nsLength;