1 reference to WriteXmlnsAttribute
System.Runtime.Serialization (1)
System\Xml\XmlC14NWriter.cs (1)
323WriteXmlnsAttribute(ref xmlnsAttributes[i]);