2 references to PrefixAttributeL
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
132PrefixAttributeM = PrefixAttributeL + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
845case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeL: