2 references to PrefixElementY
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
204PrefixElementZ = PrefixElementY + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
495case XmlBinaryNodeType.PrefixElementY: