2 references to PrefixElementK
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
190PrefixElementL = PrefixElementK + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
481case XmlBinaryNodeType.PrefixElementK: