Base:
method
WriteStartAttribute
System.Xml.XmlNodeWriter.WriteStartAttribute(System.Byte[], System.Int32, System.Int32, System.Byte[], System.Int32, System.Int32)