Base:
method
Flush
System.IO.Stream.Flush()
1 reference to Flush
System.Runtime.Serialization (1)
System\Runtime\Serialization\Json\JsonEncodingStreamWrapper.cs (1)
192Flush();